MOKINIŲ GEBĖJIMŲ VERTINIMAS IR DOKUMENTACIJA

SPECIALISTŲ DARBE NAUDOJAMOS VERTINIMO IR KOREKCIJOS METODIKOS

Metodikos

VERTINIMO TVARKA TARNYBOJE

DĖL MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ
(IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) PEDAGOGINIU, PSICHOLOGINIU, MEDICININIU IR SOCIALINIU PEDAGOGINIU ASPEKTAIS ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.408134/wEnWhRhcKt?jfwid=-wd7z8hobj

PPT-VERTINIMO-TVARKA

PAGALBOS VAIKUI PLANAS

BRANDUMO MOKYKLAI VERTINIMO TVARKA

DOKUMENTAI VERTINIMUI

Moksleivių vertinimui PPT pateikiami šie dokumentai

Ikimokyklinių įstaigų vaikų vertinimui PPT pateikiami šie dokumentai

PRIEDAI IR FORMOS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VGK

1 priedas pagal DRT

2 priedas pagal DRT

3 priedas pagal DRT

4 priedas pagal DRT

5 priedas pagal DRT

6 priedas pagal DRT

7 priedas pagal DRT

8 priedas pagal DRT

Anamnezes_anketa

Mokinio pasiekimu ivertinimo lentelė

Ugdymo proceso ivertinimo anketa

PRIEDAI IR FORMOS PPT VGK

Prasymas_gydytojui

Anamnezes_anketa

Vaiko brandumo išvada

6-priedas-pagal-DRT

7 priedas pagal DRT

8 priedas pagal DRT