Darbuotojų funkcijos

Psichologas – įvertina mokinio raidos ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko brandumą mokyklai. Padeda asmenims spręsti įvairias psichologines problemas (bendravimo, nerimo, baimės ir kt.). Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams.

Logopedas – įvertina  vaikų  kalbos raidos ypatumus bei kalbos ir komunikacijos sutrikimus, rašymo sutrikimus. Konsultuoja kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčius mokinius, jų tėvus, globėjus, mokytojus, specialistus, specialiosios logopedo pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų prevencijos bei korekcijos klausimais.

Specialusis pedagogas – atlieka pedagoginį mokinio įvertinimą. Įvertina mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius. Siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus, vaikams, kuriems nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai. Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, jų tėvus, mokytojus, specialistus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo klausimais.

 

Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pareigybės aprašymas
Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos sekretoriaus pareigybės aprašymas
Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas
Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos psichologės pareigybės aprašymas
Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas
Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos logopedo pareigybės aprašymas
Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos socialinio pedagogo pareigybės prašymas
Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos valytojo pareigybės prašymas