KAS GI TAS MOKYTOJO PADĖJĖJAS?

Nuolat kyla diskusijų apie mokytojo padėjėjus. Paskaitykite.
KAS GI TAS MOKYTOJO PADĖJĖJAS?
Mokytojo padėjėjas – padedantis mokiniui ar mokinių grupei, turinčiai vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir dėl įgytų ar įgimtų sutrikimų negalinčių savarankiškai dalyvauti ugdymo procese ir popamokinėje veikloje.
Mokytojo padėjėjas nėra atsakingas už mokinio mokymosi pasiekimus, tačiau pasak Galkienės (2003), jis vykdo labai svarbią skaitovo, palydovo, slaugytojo, patarėjo pagalbą, teikia pasiūlymus, pastabas ir dalyvauja ugdymo programos įgyvendinime, kaip techninis mokytojo ir mokinio pagalbininkas. Padeda mokytojui parengti ir pritaikyti mokiniams reikalingą mokomąją medžiagą.
Išskiriamos trys pedagogo padėjėjo veiklos ir kompetencijų kryptys: dalykinė – ugdymas; medicininė – slauga ir pagalba; psichosocialinė – negalės supratimas, tarpininkavimas tarp ypatingojo vaiko ir klasės, bendruomenės“.
Dalykinė sritis:
Tai yra:
• Paruošia darbui mokymo priemones ir inventorių;
• Analizuoja vaikų specialiuosius ugdytinių poreikius ir pagalbos poreikį bei keičia prireikus užduotį;
Psichosocialinė sritis:
Tai yra:
• Padeda vaikui įsitraukti į ugdymo procesą ir užklasinę veiklą;
• Kuria saugią aplinką ;
Medicininė kryptis:
Tai yra:
• Teikia higienos paslaugos tualete, valgykloje, rūbinėje, vykstant į ugdymo įstaigą ir iš jos;
• Suteikti pagalbą sutrikus sveikatai
TAI KOKIAS PASLAUGAS TEIKIA MOKYTOJO PADĖJĖJAS? žr. pridedamose skaidrėse….
LABAI SVARBU
Tėvai skundžiasi, kad vaikas labai priprato prie pagalbos ir vienas nieko nebedaro. Todėl svarbu, kad jei mokinys (vaikas) pajėgus atlikti užduotį savarankiškai, tuomet prašome ją atlikti be papildomos pagalbos – siekiant neužgožti šio mokinio individualių sugebėjimų ir savarankiškumo; labai svarbu nepratinti tokio mokinio laukti pagalbos tuomet, kai ji nėra būtina. Mokytojo padėjėjo veikla šiame mokymo(si) etape gali būti, kaip patarėjo ar konsultanto.
Mokytojo padėjėjas turi būti emociškai stabili, kantri asmenybė. Privalo turėti humoro jausmą, būti paslaugus ir iškalbingas, komunikabilus, nes jam reikia dažnai bendrauti ne tik su klasės mokiniais, jų tėvais bet ir mokyklos valdžia. Jis turi būti fiziškai stiprus ir sveikas, nes jam dažnai tenka fiziškai neįgalų mokinį iškelti ar įkelti į vėžimėlį, padėti jam judėti mokyklos aplinkoje ir už jos ribų, padėti pereiti gatvę, padėti jam įlipti ar išlipti iš mokyklinio autobuso.
Svarbu, kad kiekvienas atliktume mums patikėtą darbą kokybiškai, nes tikslas-padėti vaikui.
Straipsnis parengtas remiantis informaciniais šaltiniais:
1. Daiva Audarienė. Mokytojo padėjėjo veikla ugdant specialiųjų poreikių mokinius.
2. Loretos Baumilienės surinkta medžiaga ir laisvai prieinama internetinėje erdvėje.
3. Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas: https://e-seimas.lrs.lt/…/lt/TAD/TAIS.248644/NPMPGKuqUx…
4. Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas bendrojo ugdymo mokyklose rekomendacijos.
5. Dėl specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo : https://e-seimas.lrs.lt/…/lt/TAD/TAIS.403928/xDPJOXECmM…
6. Straipsniais internete.
Straipsnį parengė Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro PPT skyriaus
vedėja, specialioji pedagogė metodininkė Jūratė Karalienė