Gestų taikymas nekalbantiems vaikams

Prasidėjus naujiems mokslo metams, komunikacijos tema kaip niekada aktuali ‼
Kiekvienas autistiškas asmuo, nepriklausomai nuo amžiaus ar gabumų, turi teisę į bendravimą! 💙
Daugelis autistiškų vaikų pradeda kalbėti vėliau nei bendraamžiai. Apie 30% jų, deja, niekada ir neprakalba. Norint jiems padėti, būtina atrasti tinkamą alternatyvų bendravimo būdą.
Tai alternatyvios ir augmentinės komunikacijos (AAK) priemonės – bendravimas kortelėmis/simboliais, gestais, programėlės (apps), komunikatoriai ir pan.
Lietuvoje jau daug kalbama apie vizualinę komunikaciją. Tik ar visiems ji vienodai tinka? Viena iš populiariausių alternatyvų pasaulyje – gestų naudojimas. Tačiau mūsų šalyje gestų kalba ar šios kalbos elementai vartojami tik kurtiems vaikams.
Šį pavasarį Lietuvos autizmo asociacija “Lietaus vaikai”, Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius va...
Plačiau

www.tuesi.lt

Apie iniciatyvą

Plačiau

Parengtos praktinės gairės dėl interneto ir išmaniųjų įrenginių naudojimo mokyklose ir šeimose

http://www.pvc.lt/lt/naujienos/596-parengtos-praktines-gaires-del-interneto-ir-ismaniuju-irenginiu-naudojimo-mokyklose-ir-seimose?fbclid=IwAR3dh5uPhMCnyBtEyUO2SYQfMuKl9wv0uZRWzvaPBWAG52et1MbX9t-KmSI

Plačiau

Neįgalumo lygio nustatymas asmenims iki 18 metų

Plačiau

Su Rugsėjo 1-ąja

Plačiau

Struktūra, taisyklės ir dienotvarkė

Struktūra, taisyklės ir dienotvarkė

Plačiau

TEISINĖ BAZĖ, REGLAMENTUOJANTI ŠVIETIMO PAGALBOS IR ĮTRAUKIOJO UGDYMOS SISTEMĄ

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.395105/asr
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas:
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas:
Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašas:
Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas:
Plačiau

Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo sėkmės veiksniai

Plačiau

Interviu apie autizmo spektro sutrikimą ir ABA terapiją

Plačiau

Parengti metodiniai-informaciniai filmai pedagogams ir pagalbos specialistams

 Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001) ir siekdama suteikti metodinę-informacinę pagalbą pedagogams bei specialistams, dirbantiems klasėse, kuriose mokosi įvairių ugdymo(si) poreikių turintys mokiniai, parengė du filmus. Jų paskirtis – metodinė ir informacinė pagalba mokytojams, dirbantiems klasėse, kuriose mokosi įvairių ugdymo(si) poreikių turintys mokiniai, ugdymo turinio pritaikymo galimybės bei ugdymo programos individualizavimas dirbant su įvairių ugdymo(si) poreikių turinčiais mokiniais, tolerancijos kitokiems ugdymo galimybių apžvalga.
Metodinių-informacinių filmų „Autizmas – ne nuosprendis“ ir „Kitoks vaikas“ idėja – nustatyti sunkumus, su kuriais susiduria mokytojai kasdienėje veikloje, ugdydami autizmo spektro sutri...
Plačiau