Dar viena priemonė stiprinti švietimo pagalbą – mobili specialistų komanda

MOBILIOS KOMANDOS TIKSLAS –   didinti švietimo pagalbos prieinamumą, įgyvendinant įtraukųjį ugdymą.

VEIKLŲ KRYPTYS:  

  1. Vaikų ir mokinių, turinčių didelių ir labai didelių specialųjų ugdymosi poreikių, gebėjimų vertinimas švietimo įstaigose (darbas pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas ugdomais vaikais; parenkant, rekomenduojant specialiąsias mokymo ir techninės pagalbos priemones, numatant užduotis ir priemones, skirtas kalbos ir socialinės komunikacijos lavinimui bei probleminiam elgesiui valdyti ir kt.);
  2. Metodinė-konsultacinė veikla (metodinės dienos, sudėtingų atvejų analizės dirbant su švietimo įstaigų VGK, pedagogais, tėvais, vertinant ir teikiant rekomendacijas individualių pagalbos planų sudarymui, konfliktinių, sudėtingų situacijų sprendimui ir kt.).

KLAIPĖDOS RAJONO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS MOBILIOS KOMANDOS VEIKLOS TVARKOS APRAŠAS

Prašymas dėl mobilios komandos paslaugų teikimo švietimo įstaigai