Vaikų, nelankančių ugdymo įstaigos, turinčių judėjimo sutrikimų, gebėjimų vertinimai, pageidaujant tėvams, atliekami artimiausioje švietimo įstaigoje arba namuose.                     Apie poreikį ir pageidavimą įvertinti namuose ar artimiausioje ugdymo įstaigoje, prašome informuoti telefonu +370 688 54929.

MOBILIOS KOMANDOS TIKSLAS –   didinti švietimo pagalbos prieinamumą, įgyvendinant įtraukųjį ugdymą.

VEIKLŲ KRYPTYS:  

  1. Vaikų ir mokinių, turinčių didelių ir labai didelių specialųjų ugdymosi poreikių, gebėjimų vertinimas švietimo įstaigose (darbas pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas ugdomais vaikais; parenkant, rekomenduojant specialiąsias mokymo ir techninės pagalbos priemones, numatant užduotis ir priemones, skirtas kalbos ir socialinės komunikacijos lavinimui bei probleminiam elgesiui valdyti ir kt.);
  2. Metodinė-konsultacinė veikla (metodinės dienos, sudėtingų atvejų analizės dirbant su švietimo įstaigų VGK, pedagogais, tėvais, vertinant ir teikiant rekomendacijas individualių pagalbos planų sudarymui, konfliktinių, sudėtingų situacijų sprendimui ir kt.).

KLAIPĖDOS RAJONO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS MOBILIOS KOMANDOS VEIKLOS TVARKOS APRAŠAS

Prašymas dėl mobilios komandos paslaugų teikimo švietimo įstaigai

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

GEROJI PATIRTIS

2023 m. Klaipėdos r. PPT Mobilios komandos specialistės Toma Imbrasienė ir Jūratė Žilienė 5 mėnesius mokėsi DIRFloortime modelio ir įgijo  DIRFloortime 201 terapeučių sertifikatus.

DIR®  – tai modelis, kuris yra paremtas visapuse žmogaus raida (Developmental), individualiu asmens profiliu (Individual-differences) ir orientuotas į santykį (Relationship-based). Ši terapija skirta vaikams, turintiems raidos sutrikimų, kuri  padeda sutikti vaiką tame funkcinės – emocinės raidos gebėjime, kuriame vaikas yra ir kurti santykį, grįstą stipriu ryšiu, atsižvelgiant į individualų vaiko profilį, sensorinius ypatumus. Kitaip tariant, vaiką turime priimti kaip visumą, o ne atskiras, neva tarpusavyje nesusijusias dalis. Ryšys čia yra svarbiausia, nes per emocinį ryšį su kitu žmogumi formuojasi visi kiti vaiko gebėjimai, tokie kaip kalba, logika, problemų sprendimas.  Visa tai gimsta iš pamatinio ryšio ir bendravimo su kitu žmogumi.

DIR® modelio principai  pritaikomi  individualiame darbe su vaikais, įtraukiant šeimas,  konsultuojant Klaipėdos r. švietimo įstaigų švietimo pagalbos specialistus, mokytojus, mokytojų padėjėjus.

2023 m. gegužės mėnesį Klaipėdos r. PPT Mobili komanda vyko į stažuotę Vilniaus Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrių. Ten susipažino su dirbančiais specialistais. Vedėja Gintarė Šatė pristatė skyriaus veiklą.
Specialistės M. Kryžanauskienė, A. Černiauskienė, J. Sinkevič pristatė socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimų autistiškiems vaikams organizavimo ypatumus. T. Tuskevičė pasidalijo apie vaikų, turinčių, autizmo spektro sutrikimų, sensorinio profilio sudarymą ir darbo metodus. Psichologės J. Laukaitienė, V. Kozlovska papasakojo apie psichologinės pagalbos teikimą tėvams auginantiems autistiškus vaikus. R. Greimaitė ir L. Grikainienė dalijosi savo patirtimi, demonstravo užsiėmimus skaitymo klinikoje. Mobili komanda turėjo puikią galimybę stebėti organizuojamus užsiėmimus skirtingo amžiaus grupėse. Skyriaus specialistai nuoširdžiai dalijosi savo patirtimi vedant, organizuojant užsiėmimus vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą bei sudarė galimybę stebėti ergoterapijos, kineziterapijos veiklas. Klaipėdos r. PPT Mobilios komandos specialistės domėjosi patalpų pritaikomumu organizuojamiems užsiėmimams, sensoriniais kambariais bei pačios išbandė įvairias veiklas, kurias atlieka vaikai.
 
Vedėja Gintarė Šatė pristatė Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus mobilios pagalbos teikimo organizavimo principus, ypatumus. Nuoširdžiai dėkojame specialistams už suteiktą patirtį, žinias bei šiltą priėmimą.
Mobilios komandos specialistės grįžo kupinos idėjų ir pasirengusios dalintis gerąja patirtimi.

 
2023 metų kovo pabaigoje – gegužės pradžioje Gargždų lopšelyje-darželyje “Ąžuoliukas” vyko edukaciniai užsiėmimai su Berno Zenenhundo veislės šunimi Balu. Pravesti keturi užsiėmimai, kurių metu vaikai susipažino su uodeguotoju draugu, sužinojo apie jo priežiūrą, maitino ir šukavo jį. Susitikimų metu dalyviai atlikinėjo įvairias, specialiai jiems parinktas užduotis, kuriose prasmingai buvo įtraukiamas ir šuo. Buvo stebimos pakilios vaikų nuotaikos, noras rūpintis gyvūnu, bendrauti, bendradarbiauti, gebėjimas išlaukti savo eilės, susikaupti. Vaikams patiko ne tik šuo, bet ir tai, ką ir kaip jie su šunimi veikė, ko mokėsi.
Edukaciniai užsiėmimai su šunimi bus vykdomi ir toliau kitose Klaipėdos rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
Užsiėmimus vykdė Klaipėdos rajono PPT specialistės Toma Imbrasienė, Jūratė Žilienė ir Rasa Jasaitė- Kazlauskienė.
 
 

2022 metų  pavasarį Gargždų miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose buvo vykdomi edukaciniai užsiėmimai su socializuotu Berno Zenenhundo veislės šunimi Balu. Užsiėmimus vykdė Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos  psichologė kartu su įstaigų specialistėmis. Šuo Balu aplankė net 26 skirtingo amžiaus vaikų grupes. Užsiėmimų tikslas buvo supažindinti vaikus su šunimi, papasakoti apie jo priežiūra, saugų bendravimą su gyvūnu bei patiriamus pojūčius. Kiekvienam susitikimui buvo ruoštasi, užduotys buvo parengtos atsižvelgus į vaikų amžių ir raidą. Siekta, kad užsiėmimų turinys ilgam išliktų vaikų prisiminimuose.

Sutikimų metu buvo stebima, kad vaikai šuns draugijoje labiau atsipalaiduoja, tampa drąsesni, siekia daugiau bendrauti, kalbėti, bendradarbiauti. Vaikams labiau nei įprastai, pavykdavo išlaukti savo eilės, susikaupti, pabūti tyloje, tam, kad jų „svečias“ jaustųsi saugus ir drąsus. Užsiėmimuose dalyvavusios mokytojos, dalinosi savo įspūdžiais, bei stebimais vaikų elgesio pokyčiais: „Pastebėjau, kad kai kurie grupės vaikai, buvimo su šunimi metu, įsitraukė į veiklą, nors įprastai jiems tai nebūdinga“. „Labiausiai sužavėjo kaip gana drovus, mažai kalbantis berniukas aktyviai įsitraukė į užsiėmimą, juokėsi ir vis kartojo šuns vardą“ – dalinosi kita mokytoja. Žinoma, nors tai yra momentinis pokytis, tačiau jis patvirtina, kad šuo yra labai stiprus motyvatorius vaikams.  

   Užsiėmimuose dalyvavusios mergaitės mama pasidalino įspūdžiais: „Turėjau nerimo dėl užsiėmimo su šunimi darželyje, svarsčiau ar leisti dukrą, nes ji turi baimę šunims. Tačiau pasitarus su auklėtoja ir  specialistėmis, nusprendžiau leisti. Dukra grįžo pilna įspūdžiu, džiaugėsi, kad maitino šunį ir net išdrįso jį paliesti. Pastebėjau, kad gatvėje sutikusi kitą šunį, ji elgiasi ramiau“.  Kai tinkamas elgesys su šunimi aiškiai perteikiamas užsiėmimų metu, baimė sumažėja, atsiranda supratimas ir pagarba gyvūnui.

   Edukaciniai užsiėmimai su šunimi labai emocionalūs, nepaliekantys nei vieno abejingo bei suteikiantys vaikams daug džiugių įspūdžių ir naujų potyrių.

Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Toma Imbrasienė