KLAIPĖDOS R. PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS
SPECIALISTŲ PASLAUGOS

Psichologas – įvertina mokinio raidos ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko brandumą mokyklai. Padeda asmenims spręsti įvairias psichologines problemas (bendravimo, nerimo, baimės ir kt.). Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams.

Logopedas – įvertina  vaikų  kalbos raidos ypatumus bei kalbos ir komunikacijos sutrikimus, rašymo sutrikimus. Konsultuoja kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčius mokinius, jų tėvus, globėjus, mokytojus, specialistus, specialiosios logopedo pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų prevencijos bei korekcijos klausimais.

Specialusis pedagogas – atlieka pedagoginį mokinio įvertinimą. Įvertina mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius. Siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus, vaikams, kuriems nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai. Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, jų tėvus, mokytojus, specialistus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo klausimais.

Socialinis pedagogas –  vertina ir rengia išvadas dėl socialinės pedagoginės pagalbos mokiniui (vaikui) poreikių tenkinimo (kartu su kitais specialistais), konsultuoja mokinį (vaiką), jo tėvus (globėjus, rūpintojus), kitus asmenis socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais. Teikia informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą ugdymo įstaigų, kuriose nėra socialinio pedagogo, mokytojams, klasės ir/ar grupių (ikimokyklinio ugdymo įstaigose) auklėtojams, mokiniams (vaikams), jų tėvams (globėjams, rūpintojams) socialinės pedagoginės pagalbos klausimais. Organizuoja, veda grupinius užsiėmimus vaikams ir/ar jų tėvams (globėjams). Inicijuoja ir įgyvendina savivaldybės lygmeniu socialinio ugdymo projektus, pagal poreikį atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus. Rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę pedagoginę pagalbą. Tvarko ir pildo su savo darbo sritimi susijusią dokumentaciją, vykdo direktoriaus įsakymais nustatytas vidaus administravimo funkcijas ir konkrečių sričių kuravimą bei administruoja jų dokumentaciją (priima dokumentus vaiko pedagoginiam psichologiniam vertinimui). Dalyvauja Tarnybos direktoriaus pavestų komandų veikoje, susijusioje su Tarnybos socialinio pedagogo funkcijomis.

SPECIALISTŲ DARBE NAUDOJAMOS VERTINIMO IR KOREKCIJOS METODIKOS

Metodikos