DĖL PEDAGOGINIŲ PSICHOLOGINIŲ TARNYBŲ DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO    https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d3e225c08e0a11e7a3c4a5eb10f04386/asr

DĖL PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f66068a08e0a11e7a3c4a5eb10f04386/asr 

DĖL SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO VAIKUI IR MOKINIUI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO                                                                                                            https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/06ad87e0a20911e68987e8320e9a5185/asr
TĖVAMS
VAIKO TEISIŲ APSAUGOS ĮSTATYMAS
MOKINIŲ TEISĖS Į SAUGIĄ APLINKĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE
REKOMENDACIJOS DĖL MOBILIŲJŲ TELEFONŲ
REKOMENDACIJOS DĖL  VAIKO MINIMALIOS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS VYKDYMO
BENDRAVIMO SU VAIKAIS KURSŲ TOBULINIMO PROGRAMA
DĖL PRITARIMO REKOMENDACIJOMS DĖL POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS
LIETUVOS RESPUBLIKOS APSAUGOS NUO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ĮSTATYMAS
PEDAGOGAMS 
ŠVIETIMO ĮSTATYMAS
DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠO
DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO REKOMENDACIJŲ MOKINIAMS, KURIEMS DIAGNOZUOTAS AUTIZMAS
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/019aae80f65c11eaa12ad7c04a383ca0?fbclid=IwAR17c-SbQuIY4gpSF-LMN7QNLUFAXotNkrAGyizZxPYOCSQLDZEnIhQugBM
DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
DĖL PRIVALOMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
DĖL NUOSEKLIOJO MOKYMOSI PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO      https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.310753DF1036/asr
BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS
SMURTO PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO MOKYKLOJE REKOMENDACIJOS
 PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO  ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS
 DĖL NESIMOKANČIŲ VAIKŲ IR MOKYKLOS NELANKANČIŲ MOKINIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ IR DUOMENŲ SAUGOS  NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
 EGZAMINŲ PRITAIKYMO TVARKA DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2012 M. VASARIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V-258 „DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, KALBŲ ĮSKAITŲ, BRANDOS EGZAMINŲ UŽDUOTIES FORMOS, VYKDYMO IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ PRITAIKYMO MOKINIAMS, BUVUSIEMS MOKINIAMS IR EKSTERNAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
DĖL MOKINIŲ SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ SKIRSTYMO Į LYGIUS APRAŠO PAKEITIMAS
DĖL MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ
(IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) PEDAGOGINIU, PSICHOLOGINIU, MEDICININIU IR SOCIALINIU PEDAGOGINIU ASPEKTAIS ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
REKOMENDACIJOS DĖL VAIKO MINIMALIOS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS VYKDYMO
BENDRAVIMO SU VAIKAIS  KURSŲ TOBULINIMO  PROGRAMA
DĖL NEĮGALUMO LYGIO NUSTATYMO KRITERIJŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO  PAKEITIMO
VAIKO TEISIŲ APSAUGOS INSTITUCIJŲ SISTEMOS PERTVARKOS KONCEPCIJA
PAGRINDINIO UGDYMŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, KALBŲ ĮSKAITŲ, BRANDOS EGZAMINŲ FORMOS, VYKDYMO IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ PRITAIKYMO MOKINIAMS, BUVUSIEMS MOKINIAMS IR EKSTERNAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, TVARKOS APRAŠAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS APSAUGOS NUO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ĮSTATYMAS
MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, GRUPIŲ NUSTATYMO IR JŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ SKIRSTYMO Į LYGIUS TVARKOS APRAŠAS