Dėl-pasirengimo-įtraukiojo-ugdymo-įgyvendinimui-2023-2025-metų
Dėl-darbo-grupės-sudarymo-vykdant-įtraukiąją-praktiką-2022
Dėl-darbo-grupės-sudarymo-vykdant-įtraukiąją-praktiką-2021

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 IR 36 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 451 STRAIPSNIU ĮSTATYMAS

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a396c630c07711eaae0db016672cba9c

 

 

DĖL LIETUVIŲ GESTŲ KALBOS VERTIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

TAR+LGKVC+teikiamų+vertimo+paslaugų+aprašas+12-28