Veiklos sritys

Klaipėdos r. pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Tarnyba) įsteigta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2003 m. spalio 23 d. sprendimu Nr.T11-157. Tarnyba įregistruota 2004 m. balandžio 7 d. Juridinių asmenų registre. Pagrindinė veiklos rūšis: kvalifikacijos tobulinimas, kodas 80.42.30; Kita veiklos rūšis: papildomas mokymas, kodas 80.42.40. Pedagoginės psichologinės tarnybos veiklą koordinuoja ir priežiūrą vykdo Savivaldybės administracija, Švietimo skyrius.  Tarnybos adresas: Kvietinių g. 30, LT-96112 Gargždai, tel. 8 688 32863.

Tarnyba yra savivaldybės biudžetinė švietimo įstaiga, kuri vertina asmens specialiuosius ugdymosi poreikius, psichologines problemas, skiria specialųjį ugdymą ir teikia specialiąją pedagoginę psichologinę pagalbą asmenims nuo 0 iki 18 (iki 19 metų, jei mokosi mokykloje, ir iki 21 metų, jeigu mokosi bendrojo lavinimo arba specialiojoje mokykloje – turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių) amžiaus, gyvenantiems savivaldybės teritorijoje, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), švietimo ir vaikų globos įstaigoms, esančioms savivaldybės teritorijoje.

 

Tarnybos veiklos tikslas – didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą, atliekant mokinių gebėjimų vertinimą ir teikiant reikalingą rekomendacinę, informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokykloms ir mokytojams:

  1. Įvertinti asmenų nuo 0 iki 18 metų (turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų, jei mokosi bendrojo lavinimo ar specialiojoje mokykloje, ir vyresnius, jei nori įgyti pagrindinį išsilavinimą), lankančių ir nelankančių ugdymo įstaigą mokymosi sunkumus, sutrikimus, pedagogines, psichologines asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais, vaiko brandumą mokyklai, prireikus skirti specialųjį ugdymąsi. Siūlyti ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoti teikti specialiąją pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę ir specialiąją pagalbą;
  2. Teikti psichologinę, socialinę pedagoginę, švietimo informacinę pagalbą vaikams, specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims iki 21 metų (teikti metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymo bei jo organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais, skleisti ir diegti specialiojo ugdymo ir psichologijos mokslo naujoves).
  3. Teikti informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams) bei mokykloms, jų pedagoginiams darbuotojams).

Teikti psichologinę pagalbą mokytojams ir kitiems švietimo įstaigos darbuotojams, smurtavusiems ar smurtą patyrusiems švietimo įstaigoje;

  1. Teikti psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą mokyklose, kuriose nėra švietimo pagalbos specialistų. Konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, specialistus, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais, mokinius – jų polinkių ir gabumų klausimais). Padėti mokykloms užtikrinti kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ugdymą.
  2. Koordinuoti ir teikti švietimo pagalbą. Teikti siūlymus dėl darbo vietų, paslaugu kokybės. Inicijuoti naujų ugdymo vietų steigimą, specialiosios pedagoginės ir/ar psichologinės pagalbos teikimą, aplinkos pritaikymą specialiųjų poreikių asmenims.
  3. Rengti ir įgyvendinti prevencijos ir kitas programas, padedančias veiksmingiau ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, sumažinti specialiosios pedagoginės pagalbos poreikį, išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų ar jas spręsti.
  4. Formuoti mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais. Stiprinti mokyklos, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimus ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, formuoti teigiamas nuostatas jų atžvilgiu. Puoselėti įtraukliojo ugdymo vertybes.
  5. Kaupti, analizuoti ir vertinti informaciją apie Tarnybos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančius specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų problemas, ugdymo organizavimą, aplinkos pritaikymą bei specialiosios pedagoginės ir / ar psichologinės pagalbos teikimo veiksmingumą.