Klaipėdos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba skelbia atranką vienam psichologo etatui užimt, atliekant psichologo funkcijas  ikimokyklinėse  įstaigose: Gargždų  lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ ir Gargždų lopšelyje-darželyje „Saulutė“. Darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas yra nuo 7,44 iki 10,45. Darbuotojui kompensuojamos kelionės į darbą išlaidos.

Reikalavimai psichologui

Psichologo profesinė kvalifikacija – psichologijos magistro laipsnis (studijų apimtis – ne mažesnė nei 240 kreditų) ar jam prilygstanti profesinė kvalifikacija (ne trumpesnių nei 5 metų nuosekliųjų studijų). Podiplominės studijos keliant kvalifikaciją.

Darbo patirtis – 3 metai vaikų ir suaugusiųjų konsultavimo, vaiko vystymosi raidos  pažinimo ir gebėjimų įvertinimo, grupių vedimo, pagalbos suteikimo specialiųjų poreikių turintiems vaikams ir jų ugdytojams, klausimais.

Privalumai: gebėjimas taikyti intelekto vertinimo WISC-III, WAIS-III ir WASI metodikomis, ASEBA klausimynais, CARS skale ir kt. adaptuotomis metodikomis,  atliekant asmens psichologinį ir gebėjimų  įvertinimą. Svarbi patirtis teikiant psichologinę ir sistemingą korekcinę (pvz. DIR) pagalbą SUP turintiems vaikams bei vykdant prevencinę veiklą. Žinios raidos psichologijos, psichikos ir elgesio bei emocijų sutrikimų, krizių valdymo srityse ir kt. Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su pedagogais, pagalbos specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio ugdymosi ir asmenybės problemas.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus iki 2022 m. lapkričio 29 d. 15 val. elektroniniu  paštu info@klrppt.lt:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 3. Gyvenimo aprašymą. Privalumų sąrašą su nurodytomis dalykinėmis savybėmis ir įgūdžiais. Motyvacinį laišką. Rekomendacijas.

Apie sprendimą kandidatus informuosime elektroniniu paštu.

Atrinkti pretendentai į atranką atsineša dokumentų originalus ir kopijas.

Atranka įvyks 2022 m. lapkričio 30 d.  10.00  val.


Klaipėdos r. pedagoginė psichologinė tarnyba skelbia atranką   0,75 etato specialiojo pedagogo ir 0,25 etato logopedo pareigoms užimti (1 et.). Darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas yra nuo 7,44 iki 10,45. Darbuotojui kompensuojamos kelionės į darbą išlaidos

Reikalavimai:

 1. Ne mažesnė kaip trejų metų logopedo ar specialiojo pedagogo darbo patirtis mokykloje.
 2. Auštasis universitetinis išsilavinimas, logopedo-specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija.
 3. Žinojimas ir gebėjimas taikyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių specialųjį ugdymą, Lietuvos specialiojo ugdymo sistemos išmanymas.
 4. Pedagoginio bei kalbos vertinimo metodikų išmanymas, gebėjimas jas taikant atlikti mokinių (vaikų) pedagoginį vertinimą.
 5. Pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo, mokinių (vaikų) pedagoginio vertinimo, jų specialiųjų poreikių nustatymo bei priskyrimo specialiųjų ugdymosi poreikių grupei klausimais išmanymas.
 6. Išklausyti ir galiojantys pirmosios medicininės pagalbos ir higienos kursai, galiojantis sveikatos medicininio patikrinimo pažymėjimas.
 7. Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.

Privalumai:

 1. Papildomos specializacijos: tiflopedagogika, surdopedagogika.
 2. Geri bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, gebėjimas dirbti komandoje.
 3. Grupinių užsiėmimų vedimo įgūdžiai. Korekcinis darbas pagal DIR ar kitą metodiką.
 4. Licencija dirbti su DISC metodika.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus iki 2022 m. lapkričio 29 d. 15 val. elektroniniu  paštu  info@klrppt.lt:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 3. Gyvenimo aprašymą. Privalumų sąrašą su nurodytomis dalykinėmis savybėmis ir įgūdžiais. Motyvacinį laišką. Rekomendacijas.

Apie sprendimą kandidatus informuosime elektroniniu paštu.

Atrinkti pretendentai į atranką atsineša dokumentų originalus ir kopijas.

Atranka įvyks 2022 m. lapkričio 30 d.  13.00  val.