Įstatymai

TĖVAMS
SMURTO PRIEŠ VAIKUS ĮSTATYMO PAPILDYMAS
MOKINIŲ TEISĖS Į SAUGIĄ APLINKĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE
REKOMENDACIJOS DĖL MOBILIŲJŲ TELEFONŲ
REKOMENDACIJOS DĖL  VAIKO MINIMALIOS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS VYKDYMO
BENDRAVIMO SU VAIKAIS KURSŲ TOBULINIMO PROGRAMA
DĖL PRITARIMO REKOMENDACIJOMS DĖL POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS
DĖL VAIKO BRANDUMO MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO PROGRAMAS ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO PAKEITIMO
LIETUVOS RESPUBLIKOS APSAUGOS NUO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ĮSTATYMAS
BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS vykdymo tvarkos aprašo
PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS
PEDAGOGAMS 
SMURTO PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO MOKYKLOJE REKOMENDACIJOS
SMURTO PRIEŠ VAIKUS ĮSTATYMO PAPILDYMAS
DĖL SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO VAIKUI IR MOKINIUI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
VAIKO BRANDUMO MOKYTIS APRAŠO PAKEITIMAS
PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ APRAŠAS

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo pakeitimas

ŠVIETIMO ĮSTATYMAS
PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO  ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS
 DĖL NESIMOKANČIŲ VAIKŲ IR MOKYKLOS NELANKANČIŲ MOKINIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ IR DUOMENŲ SAUGOS  NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
EGZAMINŲ PRITAIKYMO TVARKA DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2012 M. VASARIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V-258 „DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, KALBŲ ĮSKAITŲ, BRANDOS EGZAMINŲ UŽDUOTIES FORMOS, VYKDYMO IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ PRITAIKYMO MOKINIAMS, BUVUSIEMS MOKINIAMS IR EKSTERNAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
DĖL MOKINIŲ SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ SKIRSTYMO Į LYGIUS APRAŠO PAKEITIMAS
DĖL MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ
(IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) PEDAGOGINIU, PSICHOLOGINIU, MEDICININIU IR SOCIALINIU PEDAGOGINIU ASPEKTAIS ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
REKOMENDACIJOS DĖL VAIKO MINIMALIOS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS VYKDYMO
BENDRAVIMO SU VAIKAIS  KURSŲ TOBULINIMO  PROGRAMA
DĖL NEĮGALUMO LYGIO NUSTATYMO KRITERIJŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO  PAKEITIMO
DĖL PRITARIMO REKOMENDACIJOMS DĖL POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS
DĖL VAIKO BRANDUMO MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO PROGRAMAS ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO  PAKEITIMO
VAIKO TEISIŲ APSAUGOS INSTITUCIJŲ SISTEMOS PERTVARKOS KONCEPCIJA
PAGRINDINIO UGDYMŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, KALBŲ ĮSKAITŲ, BRANDOS EGZAMINŲ FORMOS, VYKDYMO IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ PRITAIKYMO MOKINIAMS, BUVUSIEMS MOKINIAMS IR EKSTERNAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, TVARKOS APRAŠAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS APSAUGOS NUO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ĮSTATYMAS
MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, GRUPIŲ NUSTATYMO IR JŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ SKIRSTYMO Į LYGIUS TVARKOS APRAŠAS