Įtraukusis ugdymas nuo 2024 m.: kokios pagalbos sulauks vaikai ir mokytojai?

🟢 Prieš dvejus metus Seimas priėmė Švietimo įstatymo pakeitimus, kurie numato, kad nuo 2024 m. mokyklos ir darželiai turėtų priimti specialiųjų poreikių vaikus, jei jų tėvai, pasitarę su specialistais, nuspręs, kad lankyti tokią įstaigą yra geriausia vaikui. Tačiau išliks ir specialiosios mokyklos. Tėvai, tardamiesi su specialistais, galės rinktis, kokia įstaiga geriausiai atitinka vaiko poreikius.
🟡 Tyrimai rodo, kad nuoseklus įtraukusis ugdymas gerina visų mokinių, ne tik turinčių specialių poreikių, pasiekimus, skatina visų jų socialinį ir emocinį augimą, stiprina gebėjimą bendradarbiauti bei dirbti įvairialypėje aplinkoje ir kuria atviresnę visuomenę. Rengiantis į bendrojo ugdymo mokyklas įtraukti daugiau vaikų su specialiaisiais poreikiais, iš viso 2023–2029 m. laikotarpiu suplanuotos 150 mln. Eur investicijos mokykloms: mokymosi aplinkai parengti, specialistams pritraukti, švietimo pagalbai plėsti.
🟠 Konsultuodamiesi su nevyriausybinėmis organizacijomis, atsižvelgdami į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ekspertų rekomendacijas, parengėme pagrindines įtraukiojo ugdymo plėtos kryptis:
🔸 Švietimo pagalba kuo arčiau mokinio ir mokytojo.
🔸 Mokytojus ir mokinius konsultuos 10 regioninių specialiojo ugdymo centrų, jų veikla turėtų prasidėti jau nuo ateinančių metų rugsėjo.
🔸 Kitų metų pradžioje bus įsteigtas nacionalinis metodinis Lietuvos įtraukties švietime centras.
🔸 Numatoma, ir tam suplanuotos lėšos, koordinuotai teikiamų paslaugų ir įtraukčiai reikalingų visos dienos mokyklos paslaugų plėtra, pritaikomo transporto įsigijimas.
🔸 Numatoma stiprinti švietimo įstaigų vadovų kompetencijas įtraukiajam ugdymui.
🔸 Planuojama nuosekliai didinti įtraukiajam ugdymui reikalingų specialistų skaičių, taip pat ir sudarant sąlygas pedagogams įgyti papildomą švietimo pagalbos specialisto (specialiojo pedagogo, logopedo, tiflopedagogo, surdopedagogo) kvalifikaciją.
🔸 Numatoma, kad visi pedagogai turės galimybę tobulinti įtraukčiai reikalingas kompetencijas. Spalį jau prasidėjo ir visus šiuos mokslo metus vyks mokymai mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų komandoms.
🔸 Paruoštos atnaujinto ugdymo turinio programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams rekomendacijos ir parengta beveik 100 savivaldybių konsultantų, padėsiančių šias programas pritaikyti.
🔸 Nuo kitų mokslo metų savivaldybių mokyklose planuojama įsteigti apie 100 pilotinių įtraukiųjų klasių. Vėliau numatoma nuosekli įtraukiųjų klasių plėtra visoje Lietuvoje.
🔵 Prognozuojama, kad 2024 m. į vieną bendrojo ugdymo mokyklą ateitų ne daugiau kaip po kelis naujus specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus.
🔴 Šiais mokslo metais švietimo įstaigose dirba 3950 švietimo pagalbos specialistų ir 3597 mokytojo padėjėjų. Mokytojų padėjėjų skaičius išaugo dvigubai per pastaruosius ketverius metus (2018 m. jų dirbo 1 783). Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pernai savivaldybėms papildomai skyrė 3,6 mln. Eur mokytojų padėjėjų etatams steigti, šiais mokslo metais – dar 1,8 mln. Eur švietimo pagalbos specialistų etatams. Stengiantis pritraukti daugiau švietimo pagalbos specialistų ir sudaryti jiems geresnes darbo sąlygas, 2021 m. rugsėjį vidutiniškai 20 proc. padidintas šių specialistų atlyginimas, 2022 m. – dar 12,5 proc. 2023 m. jis didės 13 proc.
Su Įtraukties švietime plėtros gairėmis galima susipažinti čia 👉 https://bit.ly/3HwCqY3

.

Gali būti 2 žmonės, vaikas ir tekstas vaizdas