Kviečiame logopedus ir specialiuosius pedagogus dalintis gerąja patirtimi metodinių priemonių parodoje ,,Kurk. Bandyk. Dalinkis“

                                                                                                                                                                                                      PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                                                      Klaipėdos rajono pedagoginės

                                                                                                                                                                                                     psichologinės tarnybos direktorės

                                                                                                                                                                                                     2024-02-12  įsakymu Nr. V-5

                    KLAIPĖDOS RAJONO ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ METODINIŲ PRIEMONIŲ PARODOS „ KURK. BANDYK. DALINKIS ” NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Klaipėdos r. švietimo pagalbos specialistų sukurtų metodinių priemonių parodos ,,Kurk. Bandyk. Dalinkis“ (toliau – Paroda), skirtos Europos logopedų dienai paminėti, nuostatai nustato tikslą ir uždavinius, Parodos dalyvius, organizavimo ir dalyvavimo tvarką.
 2. Metodinių priemonių Parodą organizuoja Klaipėdos r. pedagoginė psichologinė tarnyba ir Klaipėdos r. švietimo centras.
 3. Paroda organizuojama nuo 2024 m. vasario 12 d. iki 2024 m. balandžio 1 d.
 4. Parodos nuostatai skelbiami Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos interneto svetainėje, adresu www.klrppt.lt, taip pat socialinio tinklo ,,Facebook“ grupėje: ,,Klaipėdos rajono logopedai ir spec. pedagogai”.

II SKYRIUS

PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

5. Tikslas – dalintis gerąją darbo patirtimi rengiant metodines priemones, kurių pagalba ugdomi įvairaus amžiaus vaikų/mokinių gebėjimai, lavinamos sutrikusios funkcijos.

6. Uždaviniai:

6.1. sukurti ,,Facebook“ puslapį, kuriame bus eksponuojamos švietimo pagalbos specialistų sukurtos metodinės priemonės, skirtos darbui su vaikais, turinčiais kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, įvairių negalių, mokymosi sutrikimų, mokymosi sunkumų;

6.2. plėtoti rajono įstaigų švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimą, dalinantis gerąja patirtimi.

III SKYRIUS

PARODOS DALYVIAI

7. Klaipėdos rajono ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistai (logopedai, specialieji pedagogai).

IV SKYRIUS

ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA

 1. Parodos dalyviai nuo 2024 m. vasario 12 d. iki 2024 m. kovo 4 d. pateikia dalyvio anketą (1 priedas) ir metodinės priemonės nuotrauką/as parodai el. p. esamskirtingi@gmail.com.
 2. Kilus klausimams rašyti el.p. esamskirtingi@gmail.com arba kreiptis telefonu į Rasą Jasaitę Kazlauskienę tel. +37061237236.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Specialistas, pateikdamas priemonių aprašymus, patvirtina, kad yra šios priemonės autorius.
 2. Autorius sutinka, jog metodinė priemonė ir jos aprašas bus viešai publikuojami  ,,Facebook“ puslapyje ,,Kurk, bandyk, dalinkis“.
 3. Visi Parodos dalyviai gaus Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos padėkas.
 4. Parodos dalyviai gali teikti savo sukurtas metodines priemones ir Klaipėdos r. švietimo centro Edukacinės patirties bankui (interneto svetainėje http://www.krsc.lt/) pagal nurodytus darbų pateikimo ir skelbimo edukaciniame banke žingsnius.
 5. Dalyvavimas parodoje laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis.

                                                                                                                                                                                                                   1 priedas

                                                                                                                DALYVIO ANKETA

Dalyvio / ių vardas /ai ir pavardė /ės

 

Telefono nr.

 

El. paštas

 

Pareigų  pavadinimas

 

Švietimo įstaigos pavadinimas

 

Metodinės priemonės pavadinimas

 

Trumpas priemonės aprašymas (kokio amžiaus vaikams/mokiniams ši priemonė skirta, koks priemonės tikslas). Galima trumpai aprašyti, kaip naudojama priemonė.