MOKINIŲ GEBĖJIMŲ VERTINIMAS IR DOKUMENTACIJA

SPECIALISTŲ DARBE NAUDOJAMOS VERTINIMO IR KOREKCIJOS METODIKOS

Metodikos

VERTINIMO TVARKA TARNYBOJE

DĖL MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ
(IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) PEDAGOGINIU, PSICHOLOGINIU, MEDICININIU IR SOCIALINIU PEDAGOGINIU ASPEKTAIS ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.408134/wEnWhRhcKt?jfwid=-wd7z8hobj

PAGALBOS VAIKUI PLANAS

DOKUMENTAI VERTINIMUI

Moksleivių vertinimui PPT pateikiami šie dokumentai

Ikimokyklinių įstaigų vaikų vertinimui PPT pateikiami šie dokumentai

PRIEDAI IR FORMOS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VGK

1 priedas pagal DRT

2 priedas pagal DRT

3 priedas pagal DRT

4 priedas pagal DRT

5 priedas pagal DRT

6 priedas pagal DRT

7 priedas pagal DRT

8 priedas pagal DRT

Anamnezės_anketa