MOKINIŲ GEBĖJIMŲ VERTINIMAS IR DOKUMENTACIJA

SPECIALISTŲ DARBE NAUDOJAMOS VERTINIMO IR KOREKCIJOS METODIKOS

Metodikos

VERTINIMO TVARKA TARNYBOJE

DĖL MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ
(IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) PEDAGOGINIU, PSICHOLOGINIU, MEDICININIU IR SOCIALINIU PEDAGOGINIU ASPEKTAIS ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.408134/wEnWhRhcKt?jfwid=-wd7z8hob

DOKUMENTAI VERTINIMUI

Anamnezės_anketa

Sutikimas 

Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo