Parengti metodiniai-informaciniai filmai pedagogams ir pagalbos specialistams

 Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001) ir siekdama suteikti metodinę-informacinę pagalbą pedagogams bei specialistams, dirbantiems klasėse, kuriose mokosi įvairių ugdymo(si) poreikių turintys mokiniai, parengė du filmus. Jų paskirtis – metodinė ir informacinė pagalba mokytojams, dirbantiems klasėse, kuriose mokosi įvairių ugdymo(si) poreikių turintys mokiniai, ugdymo turinio pritaikymo galimybės bei ugdymo programos individualizavimas dirbant su įvairių ugdymo(si) poreikių turinčiais mokiniais, tolerancijos kitokiems ugdymo galimybių apžvalga.
Metodinių-informacinių filmų „Autizmas – ne nuosprendis“ ir „Kitoks vaikas“ idėja – nustatyti sunkumus, su kuriais susiduria mokytojai kasdienėje veikloje, ugdydami autizmo spektro sutrikimų turinčius mokinius, atskleisti kompleksines negalias turinčių mokinių ugdymo ypatumus. Filmuose atskleidžiami autizmo spektro sutrikimų turinčių mokinių intelektiniai gebėjimai, ugdymo(si) galimybės, kurios sudaro prielaidą integracijai į visuomenę ir darbo rinką, pateikiami ekspertų komentarai bei rekom endacijos. Pristatomi konkretūs darbo su autizmo spektro sutrikimų turinčiais mokiniais metodai bei pavyzdžiai.

https://www.emokykla.lt/bendrasis/pradzia/parengti-metodiniai-informaciniai-filmai-pedagogams-ir-pagalbos-specialistams/41984?fbclid=IwAR0NhjBtkIPpryRYbSzNslkpwrk_8bR2ZShW4zHzqugPBiiHBtbD_b7bBG4