Švietimo sistema rengiasi didžiuliam pokyčiui: nuo 2024 metų turi būti sudarytos sąlygos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams lankyti artimiausią pasirinktą darželį ar mokyklą

✍️Švietimo sistema rengiasi didžiuliam pokyčiui: nuo 2024 metų turi būti sudarytos sąlygos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams lankyti artimiausią pasirinktą darželį ar mokyklą.
🤝Tai bus įgyvendinama palaipsniui, o visi žingsniai ir priemonės numatytos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kartu su socialiniais partneriais parengtame Pasirengimo įgyvendinti įtraukiajam ugdymui veiksmų plane.
„Planas rengtas konsultuojantis su neįgaliųjų asociacijomis, mokyklų, universitetų atstovais, stengiantis atsižvelgti į praktikų pastabas. Turime artimiausių metų gaires, numatytą finansavimą. Tai, ar gerai pasirengsime į mokyklas priimti įvairių poreikių vaikus, labai priklausys nuo kiekvienos mokyklos bendruomenės, vadovų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, taip pat nuo mokytojų, mokinių tėvų nuostatos“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.
📑Plane numatyta:
🖊 įvairių ugdymosi poreikių turintiems vaikams geriau pritaikyti darželių ir mokyklų aplinką.
🖊 įdarbinti daugiau švietimo pagalbos specialistų. Jau šiais metais savivaldybėms iš valstybės biudžeto skirta apie 3,7 mln. eurų steigti 285 papildomoms mokytojų padėjėjų pareigybėms.
🖊 įdiegti konsultacinę sistemą savivaldybėse ir nacionaliniu mastu – veiks ir stacionarios, ir mobilios konsultacinės specialistų grupės, suderinus su savivaldybėmis bus atrinkta ir kuriama 10 regioninių centrų, telkiami specialistai, numatomas aprūpinimas reikalingomis priemonėmis.
🖊 aprūpinti mokyklas mokymo ir techninės pagalbos priemonėmis,
🖊 tobulinti mokytojų, švietimo pagalbos darbuotojų kvalifikaciją. Taip pat numatyta atnaujinti edukologijos studijų krypties programas taip, kad kiekvienas būsimasis pedagogas studijuotų įtraukaus ugdymo organizavimo kursą, taip pat bus pradėti rengti dvigubos specialybės pedagogai – dalyko ir specialiojo ugdymo.
Šios priemonės padės pašalinti fizines, emocines, socialines kliūtis į mokyklas priimti įvairių poreikių turinčius vaikus, užtikrinti jų teisę į kokybišką ugdymą.
Specialiose mokyklose tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu bus ugdomi tik didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai, kuriems reikalingos nuolatinės sveikatos priežiūros, socialinės paslaugos.
Plačiau apie visas permainas ir priemones 👉https://pagalbamokytis.lt/naujienos/