Kas mokykloje padeda sunkumų patiriančiam vaikui?

Mokyklose su vaikais dirba ne tik mokytojai, bet ir švietimo pagalbos specialistai. Jie prisideda kuriant palankią ir saugią ugdymosi aplinką, sprendžiant kylančias problemas, padeda vaikui atsiskleisti, siekti rezultatų. Į šiuos specialistus gali kreiptis pats mokinys, jo tėvai, mokytojai.
🧘‍♀️ Psichologai konsultuoja mokinius dėl patiriamų psichologinių, tarpusavio santykių ir / ar ugdymosi sunkumų bei padeda juos spręsti bendradarbiaudamas su mokinio tėvais, mokytojais.
👩‍👦 Socialiniai pedagogai rūpinasi vaiko saugumu ir socialine adaptacija, vykdo patyčių prevenciją, kartu su klasės auklėtoju, kitais kolegomis sprendžia vaikui dėl neigiamos socialinės aplinkos kylančius mokymosi sunkumus, gina jo teises ir primena pareigas.
🙆‍♂️ Specialieji pedagogai padeda specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams siekti asmeninės pažangos, padeda mokytojui klasėje pritaikyti aplinką, ugdymo programą, užduotis, priemones, vertinimą, lavina mokinių pažintinius gebėjimus.
🗣 Logopedai įvertina ir specialiomis priemonėmis, pratybomis padeda įveikti ar švelninti vaikų kalbėjimo, rašymo, skaitymo, tarties ar komunikacijos sutrikimus.
👨‍🦯 Tiflopedagogai padeda siekti asmeninės pažangos akliems ir silpnaregiams mokiniams, mokytojui padeda klasėje pritaikyti aplinką, ugdymo programą, užduotis, priemones, vertinimą, moko Brailio rašto.
🦻 Surdopedagogai padeda siekti asmeninės pažangos mokiniams, turintiems klausos sutrikimų ar naudojantiems kochlearinius implantus, moko gestų kalbos, mokytojui padeda klasėje pritaikyti aplinką, ugdymo programą, priemones, užduotis, vertinimą.
🤝 Jei mokykloje nėra šių specialistų, vaiką ar jo tėvus, taip pat ir mokytojus gali konsultuoti savivaldybėje veikiančios Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai. Mokykla padedant savivaldybei taip pat gali įsigyti specialistų konsultacijų paslaugas iš kitų tiekėjų.