Konsultavimas ir korekcija

KLAIPĖDOS R. PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS
SPECIALISTŲ PASLAUGOS

Psichologas – įvertina mokinio raidos ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko brandumą mokyklai. Padeda asmenims spręsti įvairias psichologines problemas (bendravimo, nerimo, baimės ir kt.). Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams.

Logopedas – įvertina  vaikų  kalbos raidos ypatumus bei kalbos ir komunikacijos sutrikimus, rašymo sutrikimus. Konsultuoja kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčius mokinius, jų tėvus, globėjus, mokytojus, specialistus, specialiosios logopedo pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų prevencijos bei korekcijos klausimais.

Specialusis pedagogas – atlieka pedagoginį mokinio įvertinimą. Įvertina mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius. Siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus, vaikams, kuriems nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai. Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, jų tėvus, mokytojus, specialistus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo klausimais.

Neurologas – įvertina mokinio organinius centrinės nervų sistemos pažeidimus, nustato pažeidimo priežastį ir jo gilumo laipsnį. Įvertina lėtinių somatinių bei neurologinių sutrikimų įtaką mokinių ugdymui. Konsultuoja tėvus, teikia informaciją, pasiūlymus dėl specialiųjų poreikių turinčių asmenų ugdymo.

 

SPECIALISTŲ DARBE NAUDOJAMOS VERTINIMO IR KOREKCIJOS METODIKOS

Metodikos