DISLEKSIJOS PAŽINIMO SAVAITĖ

Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos (PPT) specialistės beveik kasdien bendrauja su vaikais, kurie susiduria su skaitymo sunkumais, bei jų šeimomis, kurioms tenka įveikti patiriamus iššūkius. Norėdamos palaikyti šias šeimas mūsų specialistės spalio 7 d. jungėsi prie pasaulinės iniciatyvos „Go RED”. Tą dieną Tarnyboje dominavo raudona […]

Gestų taikymas nekalbantiems vaikams

Prasidėjus naujiems mokslo metams, komunikacijos tema kaip niekada aktuali Kiekvienas autistiškas asmuo, nepriklausomai nuo amžiaus ar gabumų, turi teisę į bendravimą! Daugelis autistiškų vaikų pradeda kalbėti vėliau nei bendraamžiai. Apie 30% jų, deja, niekada ir neprakalba. Norint jiems padėti, būtina atrasti tinkamą alternatyvų bendravimo būdą. […]

TEISINĖ BAZĖ, REGLAMENTUOJANTI ŠVIETIMO PAGALBOS IR ĮTRAUKIOJO UGDYMOS SISTEMĄ

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.395105/asr Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.408141 Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b707c8205d3111e69415b10fee72c487 Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.253802/asr Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a3d680508cc111e7a5e2b345b086d377?jfwid=pflfeo7uo Mokymosi pagal formaliojo švietimo […]